FM Transmitter CA 300 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad
produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas med
största omsorg. Genom att följa
nedanstående råd kan du se till att
garantin täcker eventuella skador.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd,

fukt och alla typer av vätskor kan
innehålla ämnen som fräter på de
elektroniska kretsarna. Om enheten
utsätts för väta låter du den torka
ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten

i dammiga, smutsiga miljöer.
Telefonens rörliga delar kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma

platser. Höga temperaturer kan
förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och
förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser.

När enheten värms upp till normal

temperatur kan det bildas fukt
på insidan, vilket kan skada de
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka

inte heller på den. Omild behandling
kan skada finmekaniken.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.

Om produkten inte fungerar som den
ska tar du den till närmaste kvalificerade
serviceverkstad.

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan på
produkter, litteratur eller
paketering innebär att inom EU
ska alla elektriska och

background image

SVENSKA

elektroniska produkter, batterier och
ackumulatorer vid slutet av sin livslängd
lämnas till en återvinningsstation. Kasta
inte dessa produkter med det vanliga
hushållsavfallet.

Lämna produkterna till insamling för att
undvika att det uppstår miljöskador eller
hälsorisker på grund av okontrollerad
sophantering och för att främja
återvinning av material. Information om
insamling och återvinning finns hos
produktens återförsäljare, lokala
myndigheter, organisationer som bevakar
tillverkningsindustrin eller hos närmaste
Nokia-representant. Se produktens
eko-deklaration eller landsspecifik
information på www.nokia.com om du
vill veta mer.