FM Transmitter CA 300 Hjälp

background image

Nokia FM-sändare CA-300

9203671/1

3

5

6

7

background image

SVENSKA

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed deklarerar NOKIA CORPORATION att
produkten CA-119 uppfyller nödvändiga krav
och andra relevanta delar av direktiv
1999/5/EG. Produkten uppfyller också
begränsningarna i enlighet med direktiv
2004/104/EG (rättelse av direktiv 72/245/EEC),
bilaga I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9.
Det finns en kopia av
konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
Vid den tidpunkt då det här dokumentet
skapas är produkten avsedd att användas
i följande länder: Danmark, Estland, Finland,
Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, Schweiz,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien,
Tyskland. Den senaste informationen finns på
http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Med ensamrätt.

Reproduktion, överföring, distribution eller
lagring av delar av eller hela innehållet
i detta dokument i vilken som helst form,

utan föregående skriftlig tillåtelse från
Nokia, är förbjuden.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter.
Nokia förbehåller sig rätten att göra
ändringar och förbättringar i de produkter
som beskrivs i detta dokument utan
föregående meddelande.
Nokia och Nokia Connecting People är
registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och
företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken
som tillhör sina respektive ägare.
Under inga omständigheter är Nokia
ansvarigt för förlorade data, förlorad
inkomst eller andra särskilda, tillfälliga eller
indirekta skador eller därav följande skador,
oavsett hur skadorna uppstått.
Innehållet i detta dokument tillhandahålles
i befintligt skick. Inom ramen för gällande
lagstiftning lämnas inga garantier av något
slag, vare sig uttryckligen eller underförstått,
inklusive men ej begränsat till
underförstådda garantier för säljbarhet och
lämplighet för visst syfte, i fråga om
dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller
innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att

background image

SVENSKA

göra ändringar i dokumentet eller att
återkalla dokumentet när som helst utan
föregående meddelande.
Otillåten ändring eller modifiering av
enheten kan medföra att användarens rätt
att handha utrustningen upphävs.

Olika produkters tillgänglighet kan variera
efter region. Vänligen kontrollera detta med
din närmaste Nokia-återförsäljare.
Exportregler
Den här enheten kan innehålla varor,
teknologi eller programvaror som faller
under exportlagstiftning och -förordningar
mellan USA och andra länder. Spridning
i strid mot lagen är förbjuden.