FM Transmitter CA 300 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses
design og håndverk, og bør behandles
med forsiktighet. Følgende råd hjelper
deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted.

Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
inneholder mineraler som vil føre til
rust på elektroniske kretser. Hvis
enheten blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten

i støvete og skitne omgivelser.
De bevegelige delene kan skades.

• Oppbevar ikke telefonen i varme

omgivelser. Høye temperaturer
kan redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier, og
deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde

omgivelser. Når enheten oppnår
normal temperatur igjen, kan det
dannes fuktighet inne i enheten som
kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste

enheten. Røff håndtering kan skade
finmekanikken.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller

vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette

de bevegelige delene og forhindre
at enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig
måte, må du kontakte nærmeste
autoriserte servicested for å få utført
service.

Avhending
Symbolet med en utkrysset
avfallsdunk på produktet eller
emballasjen innebærer at
innenfor EU må alle elektriske

og elektroniske produkter, batterier og
akkumulatorer kastes separat på slutten
av levetiden. Ikke kast disse produktene
som usortert, kommunalt avfall.

background image

NORSK

Returner produktene til innsamling for
å hindre skade på miljø eller helse på
grunn av ukontrollert avhending, og for
å fremme forsvarlig gjenbruk av
materialressurser.
Innsamlingsinformasjon finner du hos
leverandøren, lokale
avhendingsmyndigheter, nasjonale
produsentansvarsorganisasjoner eller din
lokale Nokia-representant. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se produktets
Eco-deklarasjon eller informasjon for
hvert enkelt land på www.nokia.com.