FM Transmitter CA 300 Hjelp

background image

Nokia FM-sender CA-300

9203671/1

3

5

6

7

background image

NORSK

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at
produktet CA-119 er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. Produktet samsvarer
med grensene angitt i direktiv 2004/104/EF
(endring direktiv 72/245/EØF), Tillegg I,
avsnitt 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9.
En kopi av samsvarserklæringen er
tilgjengelig fra http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.
På det tidspunktet da dette dokumentet ble
produsert, var produktet beregnet for bruk i
følgende land: Tsjekkia, Danmark, Estland,
Finland, Tyskland, Liechtenstein, Luxembourg,
Portugal, Spania, Sveits, Sverige og
Storbritannia. Du finner oppdatert
informasjon på http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller
lagring av deler av eller hele innholdet i
dette dokumentet i enhver form, uten på

forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra
Nokia, er forbudt.

Nokia har en uttrykt målsetting om
kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss
derfor retten til uten varsel å endre og
forbedre alle produktene som er omtalt
i dette dokumentet.
Nokia og Nokia Connecting People er
registrerte varemerker for Nokia
Corporation. Andre produkt eller firmanavn
som nevnes her, kan være varemerker eller
produktnavn for sine respektive eiere.
Ikke under noen omstendigheter er Nokia
ansvarlig for tap av data eller inntekter, eller
spesifikke, vilkårlige, etterfølgende eller
konsekvensmessige skader, uansett årsak.
Innholdet i dette dokumentet gjøres
tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det
er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller
underforstått, inkludert, men ikke begrenset
til, de underforståtte garantiene for
salgbarhet og enhethet til et bestemt formål,
i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten
til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia
forbeholder seg retten til å revidere dette

background image

NORSK

dokumentet eller trekke det tilbake, når som
helst og uten forvarsel.
Ikke godkjente endringer til denne enheten
kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke
utstyret.
Tilgjengeligheten for bestemte produkter
kan variere fra område til område. Forhør
deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer,
teknologi eller programvare som er
underlagt eksportlover og -forskrifter fra
USA og andre land. Det er ulovlig å fravike
slik lovgivning.