FM Transmitter CA 300 Help

background image

Nokia FM Transmitter CA-300

9203668/1

3

5

6

7

background image

NEDERLANDS

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat
het product CA-119 in overeenstemming is
met de essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Het
product is in overeenstemming met de
beperkingen die zijn vastgesteld in
richtlijn 2004/104/EG (gewijzigde richtlijn
72/245/EEG), bijlage I, paragraaf 6.5, 6.6, 6.8
en 6.9.
Een kopie van de conformiteitsverklaring
kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
Ten tijde van de productie van dit document
was dit product bedoeld voor gebruik in de
volgende landen: Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Liechtenstein, Luxemburg,
Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd
Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Voor
actuele informatie kunt u terecht op
http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht,
distributie of opslag van dit document of een
gedeelte ervan in enige vorm zonder
voorafgaande geschreven toestemming van
Nokia is verboden.

Nokia voert een beleid dat gericht is op
voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt
zich het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen
aan te brengen in de producten die in dit
document worden beschreven.
Nokia en Nokia Connecting People zijn
gedeponeerde handelsmerken van Nokia
Corporation. Namen van andere producten
en bedrijven kunnen handelsmerken of
handelsnamen van de respectievelijke
eigenaren zijn.
Onder geen omstandigheid zal Nokia
aansprakelijk zijn voor enig verlies van
gegevens of inkomsten of voor enige
bijzondere, incidentele of indirecte schade
of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.
De inhoud van dit document wordt zonder
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij
vereist krachtens het toepasselijke recht,
wordt geen enkele garantie gegeven
betreffende de nauwkeurigheid,

background image

NEDERLANDS

betrouwbaarheid of inhoud van dit
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar
niet beperkt tot impliciete garanties
betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia
behoudt zich te allen tijde het recht voor
zonder voorafgaande kennisgeving dit
document te wijzigen of te herroepen.
Onrechtmatige veranderingen of
aanpassingen aan dit apparaat kunnen het

recht van de gebruiker om met deze
apparatuur te werken tenietdoen.
De beschikbaarheid van bepaalde producten
kan per regio verschillen. Neem hiervoor
contact op met de dichtstbijzijnde
Nokia-dealer.
Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen,
technologie of software die onderhevig zijn
aan wet- en regelgeving betreffende export
van de V.S. en andere landen. Ontwijking in
strijd met de wetgeving is verboden.