עזרה FM Transmitter CA 300

background image

Nokia CA-300

-

FM

רדשמ

9203671/1

3

5

6

7

background image

תירבע

המאתה תרהצה

הריהצמ

NOKIA CORPORATION

םאות

CA-119

רצומה יכ תאזב

םיאנתלו תובייחמה תושירדל

היחנהב םירחא םייטנוולר

םאות הז רצומ

.1999/5/

EC

היחנהב ועבקנש תולבגמל

היחנהל ןוקיתה) 2004/104/

EC

םיפיעס ,1 חפסנ ,(72/245/

EEC

.6.9-ו 6.8 ,6.6 ,6.5

ןתינ המאתהה תרהצה לש קתוע

תבותכב אוצמל

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity

/.

,הז ךמסמ לש הריציה דעומב

תונידמב שומישל דעונ הז רצומ

,תיכ׳צה הקילבופרה

:תואבה

,הינמרג ,דנלניפ ,הינוטסא ,קרמנד

,לגוטרופ ,גרובמסקול ,ןייטשנטכיל

.הינטירב ,הידבש ,ץייווש ,דרפס

תבותכל רבחתה ,ינכדע עדימל

http://www.nokia.com

.

.תורומש תויוכזה לכ

.

©

2007

Nokia

לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח

רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ לכב

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב

חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

תוכזה תא תרמוש

Nokia

.ךשמתמ

לכב םירופישו םייוניש עצבל

העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה

.תמדקומ

Nokia Connecting People

Nokia

לש םימושר םיירחסמ םינמיס םה

םירחא תומש

.

Nokia Corporation

םירכזומה ,תורבח לשו םירצומ לש

םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל

לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ

.םהל םיסחוימה םילעבה

םושב תיארחא היהת אל

Nokia

,הסנכה וא םינותנ ןדבואל ןפוא

,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנ לכל םגו

ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות

.אוהש ןפוא לכב

״אוהש יפכ״ ןתינ הז ךמסמ ןכות

תשרדנה תוירחאה דבלמ

.(

as is

)

ןתנית אל ,לחה קוחה יפל

תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא

תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא

המאתהו תוריחסל תעמתשמ

background image

תירבע

תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ

Nokia

.הז ךמסמ לש ןכותל וא

ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ

.תמדקומ העדוה אלל

הז רישכמב םישרומ אל םייוניש

תנתינש תושרב עוגפל םילולע

.דויצה תא ליעפהל שמתשמל

םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע

Nokia

לש קוושמל הנפ םיטרפל

.ךירוגמ םוקמל בורקה

אוצי חוקיפ

,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

םיפופכה הנכות וא תויגולונכט

ב״הרא לש תונקתלו אוציי יקוחל

תא תדגונה הלועפ

.תורחא תונידמו

.טלחהב הרוסא קוחה

Nokia CA-300

-

FM

רדשמ תרזעב

ואירטסב הקיזומל ןיזאהל לכות

לש

FM

-ה וידר ךרד םאות רישכממ

.בכרב ואירטסה תכרעמ

רישכמל רדשמה תא רבחל לכות

ינקת עמש עקתב דיוצמש ,םאות

.מ״מ 3.5 וא מ״מ 2.5 לש

רישכמה תאו רדשמה תא לעפה

תושעל חוטבשכ קר וילא רבוחמש

.הגיהנה יאנת לכב תאז

ירזיבאו םירזיבאה לכ תא קחרה

םידלי לש די גשיהמ הרשעהה

.םינטק