FM Transmitter CA 300 hjælp

background image

Nokia FM-sender CA-300

9203671/1

3

5

6

7

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION
erklærer herved, at følgende udstyr CA-119
overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Produktet er i overensstemmelse med
grænserne i direktiv 2004/104/EF (ændringer
til direktiv 72/245/EØF), Bilag I, nr. 6.5, 6.6,
6.8 og 6.9.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen
findes på adressen http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.
På det tidspunkt, hvor dette dokument blev
udarbejdet, var det beregnet til brug i
følgende lande: Danmark, Estland, Finland,
Liechtenstein, Luxembourg, Portugal,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjekkiet og Tyskland. Du kan finde de nyeste
oplysninger på http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller
lagring af en del eller hele indholdet af dette

dokument i nogen form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre og
forbedre de produkter, der er beskrevet i
dette dokument, uden forudgående varsel.
Nokia og Nokia Connecting People er
registrerede varemærker tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkter og
firmanavne, som er nævnt heri, kan være
varemærker eller handelsnavne tilhørende
deres respektive ejere.
Nokia kan under ingen omstændigheder
holdes ansvarlig for tab af data eller
fortjeneste eller nogen som helst form for
specielle, tilfældige, betingede eller indirekte
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
"som de er og forefindes". Medmindre det er
krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige
eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og
egnethed til et bestemt formål, i forbindelse
med nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre dette

background image

DANSK

dokument eller trække det tilbage på et
hvilket som helst tidspunkt uden
forudgående varsel.
Uautoriserede ændringer eller
modifikationer af denne enhed kan
ugyldiggøre brugerens ret til at bruge
udstyret.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos den nærmeste Nokia-
forhandler.
Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt
eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.